ADVARSEL: Du benytter en ældre browser og visse elementer på siden vises muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler at du skifter til en nyere browser såsom Chrome, Edge eller Firefox.

Handelsbetingelser

 

1. Anvendelsesområde
1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra NDI Group A/S, Merkurvej 7, 6650 Brørup, CVR-nr. 81 20 31 13 (herefter ”NDI”) til enhver erhvervsdrivende kunde (herefter ”Køber”) (herefter samlet ”Parterne”), medmindre andet er skriftligt aftalt.
1.2 Betingelserne har forrang frem for samtlige modstridende bestemmelser fra Køber, herunder i Købers ordre, accept og/eller i Købers generelle indkøbsbetingelser, også i tilfælde hvor NDI undlader at gøre indsigelse mod sådanne modstridendende bestemmelser.

2. Tilbud
2.1 Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.
2.2 Afgiver NDI tilbud, hvori ingen særlig acceptfrist er angivet, bortfalder tilbuddet automatisk, såfremt accept ikke er kommet frem til NDI senest 14 dage fra tilbuddets dato.
2.3 Tilbud afgivet af NDI kan til enhver tid og uden varsel ændres eller tilbagekaldes.
2.4 Alle aftaler indgået mellem NDI og Køber kræver en skriftlig ordrebekræftelse fra NDI for at være retskraftig og bindende for NDI.

3. Prisoplysninger
3.1 Medmindre andet udtrykkeligt er anført af NDI, er alle priser opgivet som EXW-priser (EX WORKS) eksklusive moms, told, afgifter, transportomkostninger, forsikring, miljøgebyrer og alle øvrige omkostninger.
3.2 Alle priser opført på prislister er vejledende og baseret på EX WORKS levering. Priserne kan til enhver tid og uden varsel ændres.

4. Levering i Danmark
4.1 Medmindre andet skriftligt aftales, sker levering i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) på DAP-vilkår på den aftalte adresse, jf. de til enhver tid gældende INCOTERMS.
4.2 Hvis Køber via en skriftlig fuldmagt har givet NDI tilladelse hertil, anses levering for sket på det tidspunkt, hvor NDI har henstillet varerne på Købers adresse uden Købers kvittering for modtagelse.
4.3 For alle leverancer opkræves et droptillæg på 19 kr. pr. drop.
4.4 Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne, sker standard- og samme dags levering i Danmark uden mérpris for ordrer med en netto-værdi på DKK 500 kr. eller mere. For ordrer med en nettoværdi på mindre end 500 kr. tillægges et fragttillæg på 59 kr.

5. Levering til Købere hjemmehørende udenfor Danmark, herunder i Grønland og på Færøerne
5.1 Medmindre andet anføres af NDI i NDIs ordrebekræftelse, sker levering til Køber uden for Danmark, herunder i Grønland og på Færøerne, på EXW-vilkår på den aftalte adresse, jf. de til enhver tid gældende INCO-TERMS.

6. Forsinkelse
6.1 Leveringstiden er fastsat af NDI efter bedste skøn. Kan den ikke overholdes, vil Køber modtage meddelelse herom samt så vidt muligt om tidspunktet, hvor levering kan påregnes at finde sted.
6.2 Hvis en forsinkelse overstiger 30 kalenderdage, og skyldes dette hverken Købers forhold eller Force Majeure, jf. punkt 13 nedenfor, er Køber berettiget til at hæve købet for så vidt angår den forsinkede del af leverancen og få denne krediteret af NDI. Køber kan ikke gøre yderligere misligholdelsesbeføjelser, herunder godtgørelse eller erstatning af nogen art gældende mod NDI i anledning af forsinkelse.

7. Betaling
7.1 Betalingsbetingelserne er løbende måned + 10 dage netto regnet fra fakturadato, medmindre andet skriftligt er aftalt. NDI kan dog altid kræve sikkerhedsstillelse eller forudbetaling, ligesom NDI er berettiget til at kræve a conto betaling.
7.2 Sker betaling efter forfaldsdag, og skyldes forsinkelsen ikke forhold, som NDI er ansvarlig for, er NDI berettiget til at opkræve morarenter af den til enhver tid værende restgæld med 2,3% per påbegyndt måned.
7.3 NDI er berettiget til at tilbageholde øvrige leverancer, indtil udestående restancer er betalt. Ved for sen betaling vil fremtidige leveringer alene ske pr. efterkrav. Ved efterkrav skal der betales kontant eller med mobilepay ved levering.
7.4 Køber er ikke berettiget til at modregne krav mod NDI, som ikke er skriftlig anerkendt af NDI, og Køber har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

8. Ejendomsforbehold
8.1 NDI forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af evt. påløbne renter og omkostninger er betalt til NDI.

9. Genbrugsemballage
9.1 Genbrugsemballage tages kun retur mod forudgående skriftlig aftale. Returnering af genbrugsemballage sker for Købers regning og risiko. Kreditering af genbrugsemballage vil finde sted efter modtagelse og NDIs godkendelse af emballagen.

10. Produktinformation og fortrolighed
10.1 Alle illustrationer, tekniske tegninger og brochurer, som er udleveret af NDI før eller efter indgåelse af aftalen, forbliver NDIs ejendom, og skal straks returneres til NDI på anfordring. Materialet skal behandles fortroligt og må ikke benyttes, kopieres eller videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.
10.2 Køber forpligter sig i øvrigt til generelt at iagttage tavshed om ethvert forhold om NDI, hvormed Køber bliver bekendt som følge af de oplysninger, som Parterne har udvekslet i forbindelse med Parternes samhandel.
10.3 I tilfælde af Købers overtrædelse af det i pkt. 10.1-10.2 anførte, skal Køber betale en bod til NDI på DKK 75.000.
10.4 Såfremt overtrædelsen består i opretholdelse af en tilstand, betales boden for hver påbegyndt 14 dages periode, hvor overtrædelsen opretholdes. Betaling af bod frigør ikke Køber fra ovenstående forpligtelser, ligesom betaling af bod ikke afskærer eller begrænser NDI fra at kræve erstatning for det tab, NDI måtte have lidt som følge af overtrædelsen, idet Købers betaling af bod ikke skal medregnes i NDIs tabsopgørelse.
10.5 Udover ovenstående er NDI berettiget til at indlede retslige skridt med henblik på at opnå en midlertidig afgørelse om forbud/påbud.
10.6 NDI er ikke forpligtet til at udlevere brugervejledninger på special producerede varer.

11. Reklamation og mangler
11.1 Ved levering skal Køber øjeblikkeligt – og inden ibrugtagning – foretage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
11.2 Er der en synlig mangel ved det solgte eller transportemballagen, skal Køber tage forbehold herfor på de transportdokumenter, der følger forsendelsen. Såfremt Køber ikke tager forbehold for synlige mangler på de transportdokumenter, der følger med forsendelsen, kan Køber ikke gøre mangler gældende over for NDI.
11.3 I alle andre tilfælde, hvor det viser sig, at den solgte genstand lider af en mangel, skal Køber, såfremt Køber vil påberåbe sig manglen, give NDI meddelelse derom straks i form af en skriftlig reklamation. Reklamationen skal indeholde en angivelse af NDIs fakturanr., dato for den oprindelige leverance, samt en kortfattet beskrivelse af og dokumentation for den skønnede mangel. Afgiver Køber ikke sådan reklamation inden for den i denne bestemmelse angivne reklamationsfrist, uagtet Køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende.
11.4 Har Køber ikke inden to år efter varernes overgivelse til Køber meddelt NDI, at Køber vil påberåbe sig en mangel, kan Køber ikke senere gøre den gældende.
11.5 Dæk og slanger kan blive udsat for usædvanligt slid og/eller overlast. Derfor ydes der ikke nogen kilometer- eller anden garanti.
11.6 Forudsat at Køber har reklameret rettidigt, kan produkter, der skønnes at være mangelfulde, efter forudgående skriftlig aftale med NDI indsendes franko til NDIs forretningsadresse i Brørup, Danmark. Hvis NDIs undersøgelser viser, at der er tale om fabrikations- eller materialefejl, påtager NDI sig efter eget valg at foretage omlevering eller afhjælpning af manglen inden for rimelig tid. NDI kan, i stedet for at foretage omlevering eller afhjælpning, vælge at yde Køber et forholdsmæssigt afslag inden rimelig tid.
11.7 Landbrugsfælge specialproduceres i henhold til aftalte kravsspecifikationer, indeholdende information om den enhed, hvorpå fælgene skal monteres eller kombineres, samt den trækkende enhed, ydelse og anvendelsesformål. Reklamationsbehandling i henhold til punkt 11.6 foretages i henhold til denne kravsspecifikation. Anvendes de leverede fælge på anden vis eller til andet formål end beskrevet i specifikationerne, bortfalder Købers ret til at kunne reklamere over fælgen og gøre mangelsbeføjelser gældende.
11.8 Udover omlevering, afhjælpning og forholdsmæssigt afslag, jf. dette punkt 11, hæfter NDI ikke for mangler, og Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende over for NDI i anledning af mangler.
11.9 Forandring af eller indgreb i det solgte uden NDIs skriftlige samtykke, fritager NDI for ethvert mangelsansvar for det solgte.

12. Services i relation til fælge og montering
12.1 NDI hæfter ikke for tilbehørsprodukter til fælge i forbindelse med ydelse af services i forhold til Købers fælge.
12.2 NDI fakturerer Køber for ekstra arbejde i forbindelse med rengøring, afmontering og adskillelse af fælge i forbindelse med udførelse af service-ordrer.

13. Force majeure
13.1 NDI hæfter ikke for manglende opfyldelse af NDIs forpligtigelser og NDI er ikke erstatningsansvarlig overfor Køber for tab, der skyldes omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse og som ligger udenfor NDIs kontrol (”force majeure”), herunder arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som Parterne ikke har været herre over såsom brand, krig, mobilisering, uforudset militærindkaldelse, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, epidemier, pandemier, regeringsindgreb, påbud fra offentlige myndigheder, udførselsforbud, oprør, uroligheder, mangel på driftsmidler, manglende energiforsyning, uheld i produktionen, almindelig vareknaphed, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraftsmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte begivenheder.
13.2 Ovennævnte opregning af force majeure begivenheder er ikke udtømmende. Såfremt levering hindres midlertidigt af en eller flere af ovennævnte begivenheder, udskydes leveringstiden tilsvarende. Har leveringshindringen stået på i mere end 12 uger, er NDI berettiget til at annullere aftalen uden, at der kan gøres noget ansvar gældende mod NDI i den anledning.

14. Returnering
14.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og efter oprettelse af returordre via Intern Salg. Returnering kan dog ikke finde sted, såfremt henvendelse til NDI med ønske om returnering er modtaget af NDI mere end 30 dage efter leveringsdatoen. Returnering sker i alle tilfælde for Købers regning og risiko med henvisning til NDIs fakturanummer og dato på den oprindelige leverance. For alle returvarer gælder, at de skal returneres til NDIs forretningsadresse i Brørup, Danmark.
14.2 Returvarer krediteres efter NDIs godkendelse og NDI tilbagebetaler som udgangspunkt fakturaprisen (med mindre anden skriftlig aftale indgås), idet der dog fratrækkes det til enhver tid gældende fragttillæg på 59 kr.  
14.2.1 Ubeskadigede, umonterede dæk og stålfælge kan returneres inden 30 dage.
14.2.2 Ubeskadigede, umonterede alufælge og batterier i original intakt emballage kan returneres inden 30 dage.
14.2.3 Ubeskadigede, rengjorte dæk og stålfælge samlet til komplette hjul (afmonteret.): 20 % af fakturaprisen.
14.3 Udover ovenstående satser forbeholder NDI sig ret til at fratrække yderligere omkostninger, som f.eks. omkostninger, der opstår i forbindelse med eftersyn, klargøring/reparation, eller transportomkostninger.
14.4 Følgende varer tages ikke retur:
14.4.1 Dæk, fælge og komplette hjul, som har været monteret på køretøj.
14.4.2 Alufælge og batterier uden emballage eller i beskadiget emballage.
14.4.3 Lakerede eller specialfremstillede landbrugsfælge og tvillinghjul.
14.4.4 Skaffevarer, det vil sige varer, der ikke lagerføres af NDI.

15. Ansvarsbegrænsning
15.1 NDI er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede besparelser eller indirekte tab eller følgeskader.

16. Produktansvar
16.1 NDIs produktansvar er underlagt dansk ret med de begrænsninger, der er anført i dette punkt 16.
16.2 NDI er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede besparelser eller indirekte tab i anledning af produktansvar.
16.3 NDIs produktansvar for erhvervstingsskader er begrænset til DKK 10 mio. ekskl. moms per kalenderår.
16.4 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af Parterne i anledning af produktansvar, skal denne Part straks underrette den anden herom. Side 8
16.5 I den udstrækning NDI måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde NDI skadesløs i samme omfang, som NDIs produktansvar er begrænset efter disse Betingelser. Disse begrænsninger af NDIs produktansvar gælder ikke, hvis NDIs produktansvar kan henføres til NDIs grove uagtsomhed eller forsæt.

17. Ugyldighed
17.1 Såfremt en eller flere af bestemmelserne i Betingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

18. NDIs etiske regler og forretningsetisk kodeks (Code of Conduct)
18.1 NDI vil overholde gældende love og forskrifter og handle på en etisk, bæredygtig og socialt ansvarlig måde i sine forretningsaktiviteter. Respekt for menneskerettigheder og bekæmpelse af besvigelse og korruption er en integreret del af NDIs etiske grundlag, og NDIs kunder, partnere og leverandører forventes at overholde etiske standarder, der er overensstemmende med NDIs.

19. Lovvalg og voldgiftsbehandling
19.1 Betingelserne er underlagt dansk ret, med undtagelse af dansk rets regler om lovvalg.
19.2 Enhver tvist der udspringer af eller relaterer sig til Parternes aftale, herunder Betingelserne, skal afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgifts-institut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.
19.3 Voldgiftsretten skal have sæde i Kolding, Danmark. Voldgiftsbehandlingen skal efter NDIs valg ske på dansk eller engelsk.

NDI Group A/S

Merkurvej 7
6650 Brørup
Danmark

CVR: 81203113

Brug for hjælp?

Ring på:
7615 1000

Mandag-torsdag:
7:30-16:00
Fredag
7:30-15:00

Find det hurtigt

Kontakt
Om NDI Group
Karriere

© 2022 NDI Group A/S