Person og varevogneLastvogne og busserLandbrug, have/parkIndustriSalgs og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende for produkter leveret af NORDISK DÆK IMPORT A-S i det følgende kaldet NDI.

 

Denne prisliste omfatter vejledende priser for registrerede virksomheder. Alle priser er ekskl. moms og miljøgebyrer. Denne prisliste annullerer alle tidligere prislister og kan ændres uden forudgående varsel. Alle ordrer vil blive ekspederet til de på leveringsdagen gældende priser. Varer hjemtaget i fast ordre skal aftages og kan ikke returneres. Levering sker fragtfrit for ordrer over DKK. 500,- netto. (Ordrer under DKK. 500,- beregnes DKK. 60,- i fragttillæg).

Garantibestemmelse

Da dæk og slanger kan blive udsat for usædvanligt slid og/eller overlast, kan der ikke indrømmes nogen bestemt kilometer- eller anden garanti. Dæk og slanger, der skønnes at være defekte, kan indsendes franko til NDI forsynet med de nødvendige oplysninger. Hvis undersøgelsen viser, at der er tale om fabrikations- eller materialefejl, vil der blive ydet godtgørelser i forhold til værdien af udnyttelsesgraden og i øvrigt i overensstemmelse med gældende købelov (under forudsætning af at varen ikke er ældre end 6 år fra produktionsdato eller 5 år fra indkøbsdato).

Produktansvar

Erstatning for evt. personskade og skade på forbrugerting ydes i overensstemmelse med lov om produktansvar. NDI er kun ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af NDI. NDI er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning NDI måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde NDI skadesløs i samme omfang, som NDIs ansvar er begrænset efter ovenstående. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningskrav i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. NDI og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgift, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af produktet eller ydelsen.

Force majeure

Efterfølgende nævnte omstændigheder er at opfatte som eksempler, der medfører force majeure, ansvarsfrihed, når de forhindrer NDI i at opfylde levering: Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som NDI ikke har været herre over såsom brand, krig, mobilering, uforudset militærindkaldelse, sabotagehandleringer, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, indførselsforbud, udførselsforbud, oprør, uroligheder, mangel på driftsmidler, manglende energiforsyning,, uheld i produktionen, almindelig vareknaphed, mangel på transportmidler, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelser med sådanne leverancer, som skyldes nogen af disse omstændigheder. Oplistningen er ikke udtømmende.

Returnering og ombytning af produkter


Ved ønske om returnering af korrekt leverede produkter inden 30 dage efter leveringsdato fratrækkes følgende gebyr af produktets fakturerede nettopris:


• Ubeskadigede umonterede dæk og stålfælge - 10%
• Ubeskadigede umonterede alufælge og batterier i original intakt emballage - 10%
• Ubeskadigede rengjorte dæk og stålfælge samlet til komplette hjul (afmont.) - 20%
• Dæk, fælge og komplette hjul, som har været monteret på køretøj, tages ikke retur.
• Alufælge og batterier uden emballage eller i beskadiget emballage tages ikke retur.
• Lakerede eller specialfremstillede landbrugsfælge og tvillinghjul tages ikke retur.
• Produkter købt for mere end 30 dage siden tages ikke retur.


Der tages forbehold for trykfejl.

NDI Danmark A/S | Merkurvej 7 | 6650 Brørup | Tlf: 76151000